Links

Links til organisationer og kommuner

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198692

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210700

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer):

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144509

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=151892

 

Geus-Jupiter

Geus – Jupiter

http://www.geus.dk

Geus –Jupiter. Vandværker i Guldborgsund Kommune

https://data.geus.dk/JupiterWWW/#navn=&kommunenr_vv=376&id_vv=&adresse=&maengdemin=0&maengdemax=&virksomhedstype=VV&aktive=1&order=1&ascent=true

 

Boringsdatabasen

http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=673960,6084360,680890,6088060&layers=jupiter_boringer_ws&filter_0=dgunr%3D%26dybde.min%3D%26dybde.max%3D%26aar.min%3D%26aar.max%3D%26kode%3D%26formaal%3D%26anvendelse%3D

 

Geus –Jupiter. Indberetning af boringers anvendelse

http://data.geus.dk/Vandforsyning/login.xhtml

Geus-Jupiter. Boringsskilte (DGUnr. Borings mærkater)

http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/BoringsskiltIsapi.dll

GEUS webkort - Nu med alle enkeltstoffer i stofgrupperne 

 Bemærk: 

- at det er et specielt link der gør, at man får adgang til det nævnte materiale.

 - at linket kun virker i Chrome Browseren

 Kopier nedenstående link og sæt det ind i Chrome for direkte adgang:

https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=grundvand#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=654906.0557331304,6170002.688930868,760841.1266064729,6220597.720176105&layers=mc_grp_analyse&filter_0=dgu_nr%3D%26stofgruppe.num%3D50%26maengde.min%3D%26dato_seneste_analyse.part%3D%26boringsanvendelse.part%3D%26stof_tekst_hidden.part%3D%26stoffer_over_det_hidden.part%3D

Web indberetning

Indberetning af vandmængder og pejlinger

http://vandweb.guldborgsund.dk/WebAppSelector.aspx

Forsynings- og indvindingsområder m.v.

Forsyningsområder i guldborgsund Kommune

http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/FLYTTE_BO_OG_BYGGE/Forsyning/Private_vandvaerker.aspx

Vandforsyningsplan Guldborgsund Kommune

http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Planer/Vandforsyningsplan.aspx

 

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen – drikke- og grundvand m.v.

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/

Boringer, indvindingsoplande, områder med særlige drikkevandsinteresser, BNBO, 25 meter zoner mm.

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand

25 meter zoner mm.

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/25-meter-zone/

 

Landbrugsstyrelsen

Hjemmeside

https://lbst.dk/

Manglende overholdelse af 25 meter zoner kan anmeldes til:

jordbrugskontrol@lbst.dk

 

Danmarks Miljøportal – Danmarks Arealinformation

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

 

Danske Vandværker / Danva

25 meter zoner

https://danskevv.dk/viden-om/grundvandsbeskyttelse/25-meter-beskyttelseszoner/

Kvalitetssikring – ledelsessystem

https://www.danskevv.dk/viden-om/kvalitetssikring/manuelt-og-papirbaseret-ledelsessystem/

http://www.tethys.dk/

 

Indstilling til kontrolprogram

https://danskevv.dk/wp-content/uploads/2018/03/skabelon_indstilling-til-kontrolprogram_v1.03_marts18.docx

 

Risikovurdering - prøvetagningsprogrammer

https://www.danva.dk/media/5403/14_02_19_vejl_risikovurdering-og-analyseprogrammer.pdf

 

Okkerslam

https://www.danva.dk/media/2685/20110506-vejledning-okkervejledning-cf.pdf

 

Prøvetagning

Manual for prøvetagning

https://cdnmedia.eurofins.com/Microsites/media/1058/manual_for_pr_vetagning_version_4.pdf

 

Vandrådet i Guldborgsund Kommune

Hjemmeside

https://guldborgsundvandraad.dk/default.aspx

 

Idékatalog ved pesticidforureninger.

Region Syddanmark idékatalog efteråret 2018.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm510578

 

Overskridelse af de mikrobiologiske drikkevandsparametre – Vejledning embedslæger mf.

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66817/kogevejledning%202013.pdf

 

Eurofins notat – mikrobiologisk forurening

https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/1048/kvalitetsnotat_mikrobiologisk_forurening.pdf